RU GY RO EN
Găgăuzia
 
Первая Контакт Карта
RSS
 
 
 
 
 
Первая / / Üçüncü Dünnää kongresin
Печать
02.11.2012
Üçüncü Dünnää kongresin
Üçüncü Dünnää kongresin saygılı delegatları!!!
Paalı musaafirlär hem diplomat azaları Moldovada!!!
          Büük sevinmeliklän hem hatırlan bän selämneerim Canabinilerinizi (Sizi) bütün gagauz halkın adından, ani kayıl oldunuz pay almaa kongrestä. Büün dä, biz inandırêrız kendimizi nicä halk, gerçekleştireriz gagauz halkın istemesini, dayanarak geçmiş zamannara, ki geleceemiz ii olsun. Buna bakarak, Bucak topraanda gagauz devletini düzeriz, neredä gagauzlar, angıları istär-isteemäz bulunêrlar yabancılıkta, uzak kendi millet Vatanından, bulabileceklär konaklarını. Bucak hem Gagauziya – o hepsimizin çok zorluk geçirän Vatanımız, ama gagauzların var  maasuz bir eri, neredä  halkın olacek  gelecää. Kaybelärsеydi  milletin topraa,  kaybelecek gagauzlar da. Danışarak sizä, bän teklif ederim birleşelim, yardım edelim,dayak olalım Gagauziyaya, angısı dostluksuz sınır aşırı bulunan kendi vatandaşlarınnan yaşayamêêr. Bizä çok lääzım olacek yapmaa,  gagauz kulturasını kaldırmaa deyni. Davamız – kurmaa halkın süretini, angısının var hakı kendi istoriyasına hem kıymetli yaşamaya büünkü hem gelecek zamannarda. Gagauz halkı – diil sade türk dünnenin istoriya  hem geografiya payı, ama kendibaşına millet, angısının var diil sade istoriya eceli, millet kulturası, tekrarlanmaz harakteri, ama var kendi topraa, Avtonom bölgesi, devlet simvolları. Bizim borcumuz – şükür etmää Moldova halkını, angısı kendisi,  bulunarak kaybelmäk uurunda, en zor vakıtta 1994-cü yılda kabletti kanonu «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)». Respublika Moldova – hepsimizin devleti. Biz isteeriz kaavileşsin Moldova, onunnan  barabar – Avtonomiyamız da. Şükürüz Rusiyaya, Türkiyeyä, Evropa Birliinä, angıların dostluklu baalantıları, yardım, vererlär kolaylık ilerlesin Gagauziyada politika, ekonomika hem soţial uuru.
         Yaşayarkan türk, slovän  hem roman halklarınnan,  gagauz halkı edendi onnarın en ii kultura taraflarını, koruya bilip kendi üzünü, ruhunu hem maasuz millet harakterini. Aşırı musaafirlär Rusiyadan, Türkiyadan, Evropadan nışannêêrlar, ani Gagauziyanın çalışkannıı, zaameti taa üüsek uurda bulunêr, nekadar yannaşık dolaylar. 2007-2010 yıllarda, bakmayarak kuraklaa, finans hem politika krizisinä, halkımız kalkınabildi üüsek uurlara, tamannayabildi koyulmuş neetleri hem davaları.  Yıl-yıldan Avtonomiya harç toplamasının  uurunu üüselder. Biz çalıştık yapmaa hepsini, ki dış hem iç investorlarını meraklandırmaa. Büük dayak oldu Türkiya devleti, verip 68 mil.ley grant su geçirilmesinin proektinä. Rusiya devleti kurak vakıdında yardımnadı 5.000 ton ekinnän hem 5.000 bin ton dizel yakacaannan. Kabledip Türkiyadan hem Almaniyadan diagnostik donaklıını, açabildik diagnostik merkezlerini Komratta, Çadırda, Valkaneşttä. 24 yaşayan erlerdä düzüldü hem kuruldu aylä doktorların medik merkezleri ilaçlamak için. Üüretmäk sistemindä 3 yılda kaavileştirdik finans hem tehnik uurunu kompyuterlärlän,interaktiv taftalarınnan, verip kolaylık kullanmaa onnarı gimnaziyalarda, liţeylerdä hem uşak başçalarında. Herbir onuncu üürenici liţeyi bitirip,  ödeksiz üürener aşırıda. Çok yapılêr gagauz dilin üürenilmesi için: tiparlanêr kiyatlar hem bilim dergileri ana dilindä. Bu yıl Gagauziyanın Genel üüretmäk müdürlüü, Bilgi merkezin hem Türk Yurtdışı kurumun yardımınnan tiparlandı 10 kiyadın 16 bin ekzempläri.  Açıldı Gagauziyanın Bilgi Merkezi, angısının 3 bölümü var: gagauz halkın istoriyası, dili hem kulturası.  Bizim yaratıcı kolektivlerimiz pay alêrlar türlü yarışmaklarda, festivallerdä. Onnarın tehnika donaklıı, derin baalantıları  Türksoylan, kiyatların tiparlanması, maasuz kiyat «Гагаузы в мире и миргагаузов», pоtret albomu, kinolar Gagauziya için – bu bizim barabar işimiz!!!
       Saygılı delegatlar, isteerim söleyim, ani II-ci kongrestän sora Gagauziyada geçti 2 seçim kompaniyası: 2010 yılda Başkanın ayırılması, 2012  yılda deputatların seçilmesi Halk topluşuna, neredä insan gösterdi kendi meraklıını hem aktivliini. Bundan kaarä büük meraklık seçimnerä Gagauziyada gösterdi Respublika Moldovanın politik partiyaları da. Esaba aldık onu, ani kimi politik partiyaları denedilär  yarmaa Gagauziyanın politika elitasını. Bu yapıldı diil ii neetlän, ama istemäklän bölmää hem kullanmaa Gagauziyayı. Kendi arifliinnän, halk birleşti da geçiräbildi zorlukları, koruyabildi politika hem soţial denkliini. Biz annêêrız, ani sade umut  hem çetinnik yardım edeceklär gagauzlara olmaa başka halklarlan kıymetli uurda. Herkezimiz, neredä dä bulunmasak, lääzım geeri uralım separotist denemeklerini, angıları kirleder üzümüzü, bozêr yaşamamızı. Bu bizim borcumuz! Korumaa deyni geleceemizi, lääzım kurmaa balantıları Rusiyaylan, Türkiyaylan hem başka devletlärlän. Lääzım yapmaa hepsini, ki koruntuda bulunmaa türlü kötülüklerdän, angıları üüşerlär serbestliimizä, milletliimizä, dedelerdän kalan paalılıklara hem evlad boyların geleceenä. Çok kerä vardır sölediydik, ani Moldova lelää uçabilecek sade ozaman, açan onda olacek iki kaavi kanat – Gagauzıya hem Pridnestroviya.
Gagauzlar lääzım çalışsın tamannamaa bu neeti, inanarak, ani sade butakım Moldova  kaldırabilecek vatandaşların yaşamasını üüsek uura. Moldova teritoriya birlii hem baamsızlıı – Avtonomiyanın mutlu garantiyası Moldovada.  Taa bir kerä urgulêêrız,  ani biz Respublika Moldovanın vatandaşlarıyız, da kalacez namuzlu hem kanonnarı tamannayın okadar,  nekadar olacek suveren hem demokrat devleti. Kimseydä olmasın şüpä, ani politikacılar, angıları görerlär Moldovayı nicä uursuz proekti,  yok nicä gerçekliştirsinnär kendi plannarını, almayarak esaba Gagauziyanın millet meraklıını. Başka türlü biz, kendimiz,  belliedecez erimizi istoriya geleceendä dünnenin halklar arasında. Gagauzların göçücülüü kaldı geerdä. Yakınnarda, halk referendumunda, biz lääzım olacek kabledelim Gagauziyanın eni Ulojeniyasını, esaba alıp eni teklifleri. Bizim önümüzdä durêr dava: daalmamaa derin politikaya, ama esaba almaa vatandaşların istediklerini. Bunun için lääzım eni politika kulturası, angısı temellenecek arif politika adetlerindä hem eni prinţiplerindä, koyarak bütün Avtonomiya yaşayannarın meraanı en önemli erä. Bän laf vererim, ani çalışacez da koyacez bütün kuvedimizi hem bilgilerimizi ruh kulturasının, üüretmäk dilinin hem ekonomikanın ilerlemesinä, ki Gagauziyada kullanılsın eni tehnologiyalar hem öndercilik kararları.
     Büünkü Gagauziyada  var  hepsi: kuvet, istedik, neetlik, ariflik, insannık, ki Avtonomiya olsun örnek gibi bütün Evropa hem dünnää cümnesinä. Bu neetimizi biz tamannayacez, dedelerdän kalmaa çetinniklän, inannan ii başarılara, dayanarak büüyän evlat boylarına!!! Ko Allaa yardımcı olsun işimizdä.  Ko yaşasın Gagauziya!!! Ko  gagauz halkı yaşasın çok asirlär uslulukta, dostlukta dünneenin başka halklarınnan!!!  Bän kutlêêrım hepsinizi bu aydınnık günnän, saalık, kısmet, usluluk!!! Saa olunuz!!!
 
Первая / / Üçüncü Dünnää kongresin
 
Тел. +373 (298) 2-46-36; +373 (298) 2-12-22
Fax   +373 298 2-20-34
  Email: bashkanat@mail.ru  
 
Адрес:
 
 
       
 
 
Kanun temelleri  |  Gagauzia simvolikası  |  Gagauzianın Başkanı  |  Gagauzia Halk Topluşu  |  Gagauzia Bakannık Komiteti  |  Gagauzianın dolayları  |  Gagauzianın küüleri hem kasabaları  |  Gagauziada yatırmalar  |  Gagauzianın insan sayısı  |  Gagauzların tarihi  |  Gagauzianın yerleşim yeri  |  Gagauzianın üüretmak sisteması  |  SLPA Proekti  |  Gagauzianın gözal hem anılmış yerleri  |  Gagauzıa için foto hem video  |  CBM IV
 
 
Посещений: 3444976
Copyright © 2020 Comitatul Executiv al Găgăuziei, Unitatea teritorial autonomă Găgăzia (Găgăuz Eri) în cadrul Republicii Moldova
Toate Drepturile Rezervate
Создано в Brand.md