mobile

mobile

Bakannık Komiteti

Hederlez yortusunnan!Paalı Gagauziyanın yaşayannarı!


Herbir ilkyaz biz – Gagauziyanın halkı – kutlêêrız Hederlezi.

Diil boşuna bu yortuyu nışannêêrız ilkyazın. İlkyaz – o pek gözal bir zaman, angısı bizä baaşlanêr hebir yıl. O vakıt, açan uyanêr toprak hem bizim neetlerimiz.

Bir yıldan zeedä biz güreşeriz kötü viruslan, angısı ayaktan yıkêr bizim soțial hem ekonomika durumumuzu. Virustan geçildi bizi yakın insannarımız.

Bu vakıt bizim umutlarımız ii gelecek için taa kaavi olêr.

Bizä lääzım inanmaa, ani biz enseyecez epidemiyayı, ani taa kıvrak yapacez devletimizi. Devleti, angısında yaşayacek bizim uşaklar.

Hederlez – gagauz halkın kulturasında en önemli yortu.

Kultura – o bir temel elementi, angısı birleştirer bizi – insannarı başka-başka harakterlärlän – bir halka.

Hederlezin misiyası – korumaa halkımızın adetlerini.

Hederlez yapêr bizdän bir büük aylä. Verer bizä kolaylık giimää unikal milli giimnerini, çalmaa gagauz türkülerini, getirmää aklımıza halk oyunnarını.

Bu yıl pandemiyanın beterinä biz yok nasıl toplanalım birerdä, lääzım koruyalım biri-birimizi. Biz toplanacez Hederlez günü yakın insannarımızlan evdä.

Biz danışacez dualarlan Allaha hem Ay Görgiyä, ani onnar korusunnar bizim halkı, versinnär bizä saalık hem saburluk. İnanêrım, ani tezdä biz genä bu günü taa geniş nışannayacez.

Bütün ürektän kutlêêrım hepsi Gagauziyanın yaşayannarını bu gözäl yortuylan!

Bu zor vakıtta hepsinä adêêrım saalık, kısmet hem bereket!

Gagauziya Başkanı
İrina Vlah

Bakannık Komiteti

Ваше сообщение отправленно
Администрация управления свяжется с Вами в ближайшее время