mobile

mobile

Bakannık Komiteti

DİONİS TANASOGLUNUN 100-NCÜ YILDÖNÜMÜNÄ BAALI KONFERENȚİYASINDA SÖZ

Saygılı canabinnär!

Büün biz getireriz aklımıza Adamı büük bukvadan, halkımızın şannı adamını – Dionis Tanasogluyu.

Biz hodullanêrız onunnan, hodullanêrız onunnan, ne o braktı, hodullanêrız, nicä o yaşamasını geçirdi.

Sayın Tanasoglu - bir örnek, nicä sıradan bir genç insan, küçük bir küüdän, var nasıl geçsin zor yaşamak yolunu da braksın halkımızın istoriyasında bir derin iz.

Bilerim, ani Dionis Tanasoglunun yaptıkları için kolegalar, bilim insannarı büün çok lafedeceklär. Bu onnarın ekmää, onnar bütün üreklän yapêrlar kendi işini, da bän onnarlan yarışmayacam.

Bän isteerim sölemää Tanasoglunun yaşaması için diil bilim hem literatura tarafından, ama soțial kulturanın tarafından.

Soțial kulturası o herbir halkın temeli. Hepsi cuvaplı insannar, annayarak onun lääzımnıını, savaşêrlar koymaa kendi omuzunu, ani onu taa ii yapmaa.

Dionis Tanasoglu braktı bizä gözäl örnek, pay alarak gagauzların soțial kulturasının ilerlemesindä.

Kendi yaşamasınnan, Dionis Tanasoglu gösterdi, ani diişilmeklär olêr ozaman, açan sıradan insannar yapêrlar diil sıradan işleri. Zor işleri. Açan onnar vererlär taa çok, nekdar kablederlär.

Bizä şindi kolay okumaa Tanasoglunun yaşaması için. Ama biz bilmeeriz, kaç kerä kendi yaşamasında Tanasoglu durdu zor seçim önündä.

Zerä yaşamak herzaman koyêr bizi seçim önünä. Bakmadaan ona, ani kolaylık herzaman var çok – hepsini onnarı var nası bölmää iki kategoriyaya. Gözäl kategoriyasına hem kötü kategoriyasına.

Sıkça ii seçimnär – o zor seçimnär. Seçimnär, angılarında lääzım olmaa kaavi hem hazır olmaa nesä kaybetmää. O seçimnär, angıları büün getirer zorlukları, ama yaarın bütün cümneeyä fayda getireceklär.

İi seçimnerdä yok yalan hem egoizm, orada var cuvaplık hem dooruluk.

Büün biz hodullanêrız Dionis Tanasogluynan, çünkü kendi yaşamasında o gözäl yaptıkları hem dooru seçimneri yaptı. O diildi korkak, hazırdı kaybetmää büün, ani Gagauziyanın halkı tarasın yaarın.

Kendi yaptıklarınnan o zenginnetti bizim soțial kulturamızı. Onuştan büün, sayın Tanasoglu, gagauz kulturasının bir parçası.

Teklif ederim hepsini, kim halizdän sayêr Dionis Tanasogluyu, gitmää onun örenklerinä görä – yapmaa gözäl hem dooru seçimneri.

Biz olacêz lääzımnı ozaman, açan bütün ürektän işimizi yapacêz.

Sade cuvaplıklan herbirimiz var nasıl Gagauziyanın geleceeni gözelletsin.

Dilerim Sizä meraklı konuşmaklar!

Bakannık Komiteti

Ваше сообщение отправленно
Администрация управления свяжется с Вами в ближайшее время