mobile

mobile

Bakannık Komiteti

Gagauziya Başkanı İrina Vlah buluştu Ankarada TİKA agentstvosunun öndercisinnän sayın Serkan Kayalarlan

Gagauziya Başkanı İrina Vlah buluştu Ankarada TİKA agentstvosunun öndercisinnän sayın Serkan Kayalarlan.

Buluşmakta çizgilendi, ki bu yıllar TİKA Gagauziyada yaptı 200 proekttän zeeda, angıları baalı infrastruktura, üüretmäk, kultura hem soțial sferalarınnan.

"Moldovada hem Gagauziyada var iki problema, angıları bizim geleceemizä engel eder. O gençlerin gitmesi hem uşakların sayısının azalması. Gagauziya kuvetleri savaşêrlar kurmaa bir ekosistema, angısında genç insannar var nasıl olacêk bulsunnar kolaylıkları, angıları için onnar gider başka devletlerä. Türkiyenin proektleri, angılarını yapêr TİKA, baalı iki sferanın modernizațiyasınnan – o saalık hem üüretmäk sistemaları. Bu haliz bizim geleceemizä investițiyalar. Bizä deyni pek önemli İndustrial koledjinin açılması – bu üüretmäk kurumu hazırlayacêk uzmannarı, angıların olacêk kolayı ekonomikayı doorutmaa, geçirmää onun industrializațiyasını hem İT sektorunu ilerletmää. Bizim içindeki resurslarımız etişmeer busoy büük proektlerä da Türkeydän yardımsız biz yok nasıl olalım", - söledi İrina Vlah.

Ayırı laf gitti Valkaneş kasabasında su hem kanalizațiya proektin başarılması için.

İrina Vlah çizgiledi, ani Türkiyenin yardımınnan bitki yıllar yapıldı büük proetklär saalık hem üüretmäk sistemalarında, kulturada, çiftçilik uurunda, soțial hem administrativ infrastrukturasını eniletmektä. Bu proektlär ii tarafa diiştirdi avtonomiyada yaşayan insannarın yaşamak kalitesini.

Bakannık Komiteti

Ваше сообщение отправленно
Администрация управления свяжется с Вами в ближайшее время