mobile

mobile

Bakannık Komiteti

GAGAUZİYA BAYRAANI HEM GİMNASINI HATIRLAMAK MEROPRİYATİYASINDA SÖZ

Paalı Gagauziyanın yaşayannarı,

Paalı valkaneşlilär!

Büün pek gözäl gün.

Büün biz pay alêrız pek gözäl meropriyatiyada.

Gözäl hem talantlı Gagauziyanın uşakları çalêrlar Gagauziyanın gimnasını hem Gagauziyanın bayraanı hatırlêêrlar – bu optimizmaya deyni en büük sızıntı. Siz verersiniz kolayık inanmaa en ii, en aydın gelecek vakıdına.

Bakarak bizim uşaklara – onnarın ilinniinä hem paklıına – bän inanêrım, ani onnarın var kuvedi doorutmaa bizim yannışlıkları hem doldurmaa esikleri. Onnar çok var.

Bizim evlat boyu kabletti analarımızdan-bobalarımızdan paalı zenginnik – biz kablettik dili, bayraa, gimnayı hem bizim Avtonomiyayı. Ama bizä herzaman etmedi aariflik notalamaa bu zenginniin halizdän lääzımnıını.

Biz herzaman annamadık, ani bunnar bizim halkın birliin önemli elementleri. Biz herzaman annamadık, ani bizim misiyamız yapmaa sade onu, ne bizi birleştirer. Da yapmamaa onu, ne bizi ayırêr.

Dooruluk onda, ani bizim evladımız çok iş yapamadı. Büün da biz diil dübüdüz birleşik. Biz okadar saymêêrız biri birimizi hem diililz atent biri birimizä. Biz çok vakıt hem energiya harceerız diil lääzımnı kavgalara, da pek az vakıt brakêrız düzmää deyni gelecek vakıdını. Ama gelecek vakıdı – o var bizim halizdän prioritetimiz.

Onuştan büünkü meropriyatiya okadar paalı hem lääzımnı.

Bizim uşaklar çalêrlar gimnayı gagauz dilindä hem hatırlêêrlar Gagauziyanın bayraanı – bu en dooru garantiya forması, ani Gagauziyada var gelecek zamanı, da bu gelecek zamanı gözäl olacek.

Bän bilerim ani bizim uşaklar geçecek bizi.

Bilerim, ani onnar biri birinä danışacek taa büük saygıylan.

Onnar olaceklar taa atent biri birinä.

Onnar düzeceklär cümneeyi, angısında taa çok konuşaceklar plannarı geliştirmäk hem çalışmak için. Onnar brakılaceklar kavgalardan, angıları ayırdêr – da tutunaceklar temalardan, angıları birleştirer.

Saa ol deerim bizim üüredicilerä – sizin işinizin rezultatları ihlam verer. Siz halizdän çalışêrsınız Gagauziyanın gelecek zamanı için.

Biz hepsimiz lääzım inanalım kendimizä – inanalım bizim kuvedimizä hem bizim talantlarımıza.

Lääzım annayalım bizim misiyamızı – olmaa büünkü uşaklara ii örnek nicä lääzım saymaa insannarı hem yardım etmää biri birina.

Busoy biz brakacez öbür evlat boylarına taa birleşik halkı hem taa kaavi Gagauziyayı.

Bakannık Komiteti

Ваше сообщение отправленно
Администрация управления свяжется с Вами в ближайшее время