mobile

mobile

Bakannık Komiteti

İrina Vlah pay aldı açık urokta "Gagauz halkının istoriyası, kulturası hem adetleri" disțiplinasındaİrina Vlah pay aldı açık urokta "Gagauz halkının istoriyası, kulturası hem adetleri" disțiplinasında, angısı geçti Komradın N. Tretyakov lițeyindä. Açık dersi 4-cü klasta geçirdi genç üürediciyka Elena Mihaylova.

Urokta açıklandı gagauzların zanaatları evelki vakıtlarda hem laf gitti şindiki zamanın tendențiyaları için, angıları baalı profesiyalarlan.

Uşaklar cuvap ettilär hem materialı üürendilär gagauz dilindä. Gagauziya Başkanı çizgiledi, ani üüredici çalıştı uşaklarlan üüsek uurda.

"Pek sevinerim, ani Sizdä var büük interes ana dilimizä hem kulturamıza. Sevindim, ani siz meraklanêrsınız hem isteersiniz eni bilgileri kabletmää. Pek lääzımnı bilmää gagauz dilini hem adetleri, ozaman biz hodulluklan var nasıl söleyelim, ani biz gagauzuz. Ozaman başka halklar da sayaceklar bizi", - söledi başkan.

Açık urok N. Trtyakov lițeyindä geçti Genel üüretmäk bakannıın "Genç üüredici okulu" platformasına görä. Üüredici Elena Mihaylova katılêr Gagauz dilinin kullanmak sferalarını genişletmäk Programasına, angısına görä pedagogların var kolayı taa zeedä ödek kabletmää.

Bakannık Komiteti

Ваше сообщение отправленно
Администрация управления свяжется с Вами в ближайшее время